نصب و جازدن بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

چگونگی عملکرد بلبرینگ ها شدیداً وابسته به شرایط نصب و جازدن بلبرینگ ها در شرایط کاربرد آن می باشد. به منظور راهنمایی ، هدایت و تثبیت شفت دوران کننده حداقل به دو بلبرینگ با فاصله مرکزی مناسب نیاز است و به دلیل تلورانس های ماشینکاری عموماً فواصل مراکز نشیمنگاه های بلبرینگ در شفت و محفظه یکسان نمی باشند و یا تغییر دمای عملکرد عامل ایجاد انبساط و انقباض حرارتی و تغییر تلرانس می شود.

 

 

لذا این اختلاف با یکی از حالات مختلف چیدمان بلبرینگ ها که در زیر آمده ، جبران می گردد:

 

  • چیدمان یا نصب و جازدن بلبرینگ ها به صورت شناور-تثبیت کننده

  • چیدمان یا نصب و جازدن بلبرینگ ها به صورت قابل تنظیم

  • چیدمان یا نصب و جازدن بلبرینگ ها به صورت شناور

 

 

نصب و جازدن بلبرینگ ها یا چیدمان بلبرینگ ها به صورت شناور-تثبیت کننده

در چیدمان بلبرینگ ها به صورت شناور–تثبیت کننده ، بلبرینگ تثبیت کننده وظیفه حفظ موقعیت مکانی شفت ، تحمل نیروی شعاعی و خصوصاً محوری را داشته؛

و لذا در انتخاب این بلبرینگ نکاتی از قبیل:

 

  • قابلیت پذیرش نیروی محوری
  • میزان لقی یا تلرانس داخلی
  • جدا نشدن کنس های بلبرینگ

 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

 

در سمت مقابل که بلبرینگ شناور یا آزاد قرار داشته ، پوشش دهنده تغییرات طولی در محور تحت اثر انبساط و انقباض های حرارتی و خطاهای تلرانسی ناشی از ساخت شفت و محفظه می باشد، لذا تحت چنین شرایطی نصب این بلبرینگ ها تحمل نیروهای محوری را نداشته و به منظور امکان پذیری حرکت محوری از بلبرینگ هایی قابلیت این را دارند که حلقه خارجی و داخلی آن در هنگام نصب و جازدن جدا شونده بوده استفاده می شود و یا تلرانس بین محفظه و کنس خارجی بلبرینگ آزاد در نظر گرفته می شود (بسته به این که کدام کنس بلبرینگ تحت اثر بار نقطه ای است در برخی موارد تلرانس بین محور و حلقه داخلی آزاد در نظر گرفته می شود).

 

نصب و جازدن بلبرینگ ها

 

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ