نصب صحیح بلبرینگها | خلیج بلبرینگ

برای نصب صحیح بلبرینگها بر روی شفت استفاده از انطباق تداخلی بین بلبرینگ ، شفت و محفظه به تنهایی جهت محکم کردن بلبرینگ بر روی شفت کافی نمی باشد خصوصاً در مواقعی که خود بلبرینگ هم نقش محکم کننده و نگهدارنده شفت را بر عهده داشته و هیچگونه جابجایی محوری مجاز نمی باشد.در بلبرینگ های شناور نیز یکی از کنس های بلبرینگ ( معمولاً کنس داخلی ) باید محکم شود و کنس دیگر امکان حرکت داشته باشد ، آن کنس از بلبرینگ که با انطباق تداخلی نصب می شود معمولاً تکیه گاهی نظیر یک لبه یا پله بر روی شفت یا در داخل محفظه داشته و از سوی دیگر با یک واشر قفلی (locating Washer) و مهره قفلی (lock nut) محکم می شوند.

 

استفاده از انطباق تداخلی جهت نصب صحیح بلبرینگها بر روی شفت یا محور

 

نصب صحیح بلبرینگها

استفاده از بوش فاصله گذار و خار فنری یا خار چفت کننده برای محکم کردن بلبرینگ بر روی شفت

گاهی اوقات برای نصب صحیح بلبرینگها و محکم کردن آنها بر روی شفت

استفاده از بوش های فاصله گذار(space sleeves) آسان تر از کاربرد شفت ( محور ) یا محفظه پله دار است.

روش دیگر استفاده از خار فنری (Snap ring) می باشد که به دلیل وجود لقی بین جای خار و خار دقت محوری کمتری ایجاد می نماید.

       نصب صحیح بلبرینگها           نصب صحیح بلبرینگها

کاربرد های مهره چاکنت یا قفلی ، بوش واسط بلبرینگ و بوش کششی برای محکم کردن بلبرینگ

برای نصب صحیح بلبرینگها یی که دارای سوراخ داخلی مخروطی یا به اصطلاح کونیک دار (K) بر روی شفت مخروطی ( شیب دار ) از یک مهره قفلی یا مهره چاکنت برای محکم کردن بلبرینگ استفاده می شود و همچنین در روش های نصب صحیح بلبرینگها ، همان بلبرینگهای با سوراخ داخلی مخروطی با استفاده از بوش واسط (adapter Sleeve) و مهره قفلی بر روی شفت صاف و بدون شیب نصب می شوند و در جائیکه شفت سطح صاف و بدون لبه داشته باشد از اصطکاک بین شفت ، بوش و بلبرینگ جهت محکم کردن بلبرینگ بر روی شفت یا محور استفاده می شود و در صورت استفاده از بوش کششی کنس داخلی بلبرینگ باید به یک لبه یا پله متکی باشد.

نصب صحیح بلبرینگها

نصب صحیح بلبرینگها

نصب صحیح بلبرینگها

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ

 

  • خلیج بلبرینگ