گریس | خلیج بلبرینگ

گریس در واقغ برای کارکرد قابل اطمینان بلبرینگ و به منظور جلوگیری از تماس فلز با فلز بین اجزای غلتنده بلبرینگ ها با سطوح غلتش و قفسه‌ های

آنها می باشد. گریسها همچنین از سایش جلوگیری کرده و سطح بلبرینگ را در مقابل خوردگی ( از عوامل خرابی بلبرینگ ها ) محافظت می‌کند.

گریس

 

انتخاب گریس

انتخاب گریس مناسب بستگی به:

و اثر محیط اطراف دارد.

خواص گریسها مخصوصا گریسهایی که برای شرایط کاری متفاوت تولید می‌شوند ، متفاوت است. بنابراین استفاده کننده باید خواص گریسها را با

جزئیات مشخص کند ، به نحوی که بهترین شرایط گریسکاری برای بلبرینگ به دست آید.

مجموعه کاملی از انواع گریسها برای روانکاری بلبرینگ ها موجود می‌باشند که انتخاب گریسی مناسب و  روش گریسکاری برای هر کاربرد بلبرینگ

مهم بوده و بخشی از تعمیر و نگهداری صحیح بلبرینگ ها می‌باشد. همچنین گریسهای جامد که برای شرایط دمایی بالا هستند را نیز باید به این

مجموعه اضافه کرد.

گریس

عمر گریس

گریس موجود در یک بلبرینگ به تدریج به علت

  • کار مکانیکی
  • پیرشدن گریس
  • و آلوده شدن آن

خواص روانکاری خود را از دست می‌دهد.

بنابراین لازم است گریسی جدید اضافه یا به طور کامل تعویض گردد. و برای بلبرینگ هایی که با روغن کار می کنند، وجود فیلتر و تعویض روغن در

محدودهای زمانی معین لازم است.

بلبرینگ های دارای کاسه نمد در هر دو طرف بلبرینگ که محتوی گریسی مخصوص همان بلبرینگ می‌باشند ، معمولاً از بلبرینگ های بدون کاسه نمد دارای عمر بیشتری می

باشند . لذا به جز موارد خاص ، تمهیداتی برای گریسکاری مجدد این بلبرینگ ها در نظر گرفته نشده است.

 

مقدار گریس

بهترین شرایط کاری گریسها وقتی حاصل می شود که حداقل مقدار لازم برای روانکاری مطمئن بلبرینگ تأمین شود.

ولی در شرایطی که گریسها وظایف دیگری نظیر

  • آب‌ بندی
  • و انتقال حرارت

را به عهده دارد ، به مقدار بیشتری از گریسها برای روانکاری بلبرینگ نیاز است.

 

  • خلیج بلبرینگ
  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ