ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی بلبرینگ ها که با حرف C در محاسبات بلبرینگ های تحت تنش بار دینامیکی و یا به عبارت دیگر بلبرینگ های دوران کننده تحت بار، به کار می رود یکی از پارامتر های اساسی در کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آن بشمار میرود.

کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی

 

 

توجه به کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آن

ظرفیت بار دینامیکی بلبرینگ عبارت است از:

  •  باری که عمر اسمی معادل ۱۰۰۰۰۰۰ دور را به دست می‌دهد

(مطابق استاندارد ISO 281:1990)

مقدار و جهت بار ثابت فرض شده

  • و برای بلبرینگ های شعاعی بار خالص شعاعی
  • و برای بلبرینگ های محوری بار خالص محوری و مرکزی

در نظر گرفته می‌شود.

 

 

استاندارد کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آن در شرایط طبیعی

ظرفیت‌های اسمی حمل بار دینامیکی بلبرینگ ها  مطابق با روش ارائه شده در استاندارد ISO 281:1990 تعیین می‌شود که مقادیر آورده شده در جداول انواع کاتالوگ هابرای

فولاد بلبرینگ کروم‌دار

و فولاد عملیات حرارتی شده

به منظور دستیابی به حداقل سختی ۵۸ HRC و کاربرد بلبرینگ تحت شرایط طبیعی صادق می‌باشند.

 

همانطور که قبلا گفته شد عمر یک بلبرینگ عبارت است از:

  • تعداد دوران‌ها

یا

  • تعداد ساعات کارکرد

در یک سرعت ثابت ، قبل از این که اولین نشانه های خستگی بلبرینگ (پوسته شدن Flaking/Spalling) بر روی یکی از کنس ها یا اجزای غلتنده ایجاد شود.
تجربه در واقیت عمر بلبرینگ ها نشان می دهد که:

  • دو بلبرینگ ظاهراً مشابه
  • تحت شرایط کارکرد یکسان

عمرهای متفاوتی دارند و بنابراین به تعریف دقیق‌تری از عمر بلبرینگ برای محاسبه کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آن نیاز است.

 

تمام اطلاعات موجود در رابطه با کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آنها بر اساس (عمر L10) می باشد که ۹۰% از یک گروه بزرگ از بلبرینگ های مشابه ( در یک آزمایش ) ، به آن می رسند و یا از آن فراتر هم می روند.

 

  • بلبرینگ
  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ