کاربرد بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

ابعاد بلبرینگ ها در کاربرد بلبرینگ بر اساس ظرفیت حمل بار آن ها نسبت به بارهای وارده و در نظر گرفتن عمر و قابلیت بلبرینگ در نظر گرفته می شود.

 

کاربرد بلبرینگ ها با توجه به ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی و ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی

باید مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.

در بررسی بارهای دینامیکی باید طیف بار ( Load Spectrum ) دینامیکی وارد بر بلبرینگ در نظر گرفته شود که این طیف بار باید شامل:

بارهای سنگین که به صورت ناگهانی

و به ندرت وارد می شوند، نیز باشد.

بار استاتیکی تنها شامل بارهای وارده بر بلبرینگ در حال سکون یا دوران با سرعت کم (n<10 r/min) نمی باشد بلکه باید

 • برای بارهای شوک (بار زیاد در زمان کوتاه)

نیز ضریب اطمینان استاتیکی بررسی شود.

کاربرد-بلبرینگ

 

روشی نظام مند و قابل اطمینان در بلبرینگ ها

در کاربرد بلبرینگ باید:

 • معادلات عمر بلبرینگ
 • تنش های ناشی از بارهای خارجی بر بلبرینگ
 • تنشی های ناشی از توپوگرافی سطح (Surface Topography)
 • روانکاری بلبرینگ
 • سینماتیک سطوح تماس غلتشی بلبرینگ ها

در نظر گرفته شوند زیرا تأثیر این تنش ترکیبی بر عمر بیرینگ باعث پیش بینی دقیق تر کاربرد بلبرینگ می شود.

 کاربرد بلبرینگ

 

 

 

فواید روش نظام مند در کاربرد بلبرینگ ها

بنابراین این روش نظام مند در بلبرینگ ها به استفاده کننده بلبرینگ کمک می کند که از

 • تمام عمر بلبرینگ
 • و پتانسیل کامل بلبرینگ

بهره برده و کاهش ابعادی (Downsizing) در کاربرد بلبرینگ تضمین می کند و همچنین تاثیر روانکاری و آلودگی بر عمر بلبرینگ را بخوبی نشان میدهد.

 

کاربرد بلبرینگ ها

عمر بلبرینگ و کاربرد

مکانیزم غالب در خرابی بلبرینگ ها عموماً خستگی (Fatigue) سطوح تماسی می باشد. بنابراین معیاری بر اساسی خستگی سطوح غلتشی برای تعیین ابعاد یک بلبرینگ در هر بلبرینگ خاص کافی است.

استانداردهای بین المللی نظیر ISO281 بر اساس خستگی سطوح غلتشی بلبرینگ ها می باشند. با این وجود باید یادآوری کرد که یک بلبرینگ را می توان به صورت سیستمی در نظر گرفت که در آن عمر هر یک از اجزای بلبرینگ نظیر:

 • قفسه بلبرینگ
 • روانکار بلبرینگ
 • آب بند بلبرینگ

تأثیر برابری داشته و حتی در بعضی موارد اهمیت بیشتری دارند.

در واقع عمر بهینه بلبرینگ در بلبرینگ ها وقتی به دست می آید که عمر کلیهٔ اجزای بیرینگ یکسان باشد. به بیان دیگر اگر عمر دیگر اجزای بلبرینگ به اندازهٔ عمر محاسبه شده بلبرینگ باشد، عمر واقعی با عمر محاسبه شده یکسان خواهد بود.

 


 • کاربرد بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ