فضای نصب بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

توجه و بررسی مقدار فضای نصب بلبرینگ یکی از پارامتر های مهم در انتخاب بلبرینگ ها می باشد.خیلی وقت ها یکی از ابعاد بلبرینگ که معمولاً قطر داخلی آن است بر اساس قطر شفت ماشین مورد نظر از قبل تعیین شده است.

توجه به مقدار فضای نصب بلبرینگ در انتخاب بلبرینگ ها

باید توجه داشت که برای شفت‌ های با قطر کم

که بیشترین کاربرد را هم در این زمینه بلبرینگ های شیار عمیق دارند البته رولبرینگ های سوزنی نیز در این موارد مناسب هستند.

فضای نصب بلبرینگ

 

 

برای شفت‌ های با قطر بزرگ هم ، می توان:

 • رولبرینگ های استوانه‌ ای
 • رولبرینگ های مخروطی
 • رولبرینگ های بشکه ای
 • بلبرینگ های شیار عمیق

را بکار برد.

فضای نصب بلبرینگ

 

 

زمانی که در فضای نصب بلبرینگ محدودیت شعاعی وجود دارد باید از بلبرینگ ها با مقطع کوچک و بلبرینگ های با قطر ۸ و ۹ استفاده نمود.

برای این منظور:

 • رولبرینگ های سوزنی
 • بعضی از سری‌ های بلبرینگ های شیار عمیق و تماس زاویه ای
 • رولبرینگ های استوانه‌ ای
 • رولبرینگ های مخروطی
 • رولبرینگ های بشکه ای توریدال

به کار گرفته می شوند.

فضای نصب بلبرینگ

 

 

وقتی در فضای نصب بلبرینگ محدودیت محوری برای بلبرینگ وجود دارد از رولبرینگ های استوانه‌ ای و بلبرینگ های شیار عمیق و همچنین بلبرینگ های ترکیبی ( شامل بلبرینگ شیار عمیق با رولبرینگ سوزنی ) برای تحمل بار محوری و همچنین بار ترکیبی می توان استفاده نمود.

فضای نصب بلبرینگ            فضای نصب بلبرینگ

 

 

برای تحمل بار محوری خالص بلبرینگ در موقع کم بودن فضای نصب بلبرینگ ، می‌توان از بلبرینگ های گف گرد مانند رولبرینگ های سوزنی و استوانه ای کف گرد و همچنین بلبرینگ شیار عمیق کف گرد هم استفاده کرد.

فضای نصب بلبرینگ

 

 • خلیج بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ