عیب یابی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

برنامه ریزی تعمیراتی مناسب در جهت عیب یابی بلبرینگ ها و کنترل به هنگام عملکرد بلبرینگ در یک دستگاه را فراهم نموده و از خطرات احتمالی و توقف دستگاه در زمان کار جلوگیری بعمل می آورد.

 

 

عیب یابی بلبرینگ

در خصوص عیب یابی بلبرینگ

موارد کنترلی ذیل درنظر گرفته می شوند:

 • محاسبه عمر بلبرینگ قبل از پایان رسیدن آن

   

   

   

 

که با توجه به :

 • شرایط بارگذاری
 • سرعت و شرایط محیط

 

قابل محاسبه است و قبل از این زمان بلبرینگ تعویض شود

 

 

 •  در تعمیرات دوره ای، بلبرینگ پس از شستشو مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز تعویض شود

 

 • در زمان عملکرد دستگاه طی بازدیدهای دوره ای وضعیت بلبرینگ ها از نظر سروصدای تولیدی، افزایش دما، ارتعاشات و نشت روانکار مورد بررسی قرار گرفته و این کنترل ها می تواند با یکی از حسهای بینایی، شنوایی ، لامسه و یا ابزارآلات و تجهیزات الکترونیکی خاصی که برای این منظور ساخته شده است صورت پذیرد

عیب یابی بلبرینگ

عیب یابی بلبرینگ


 • خلیج بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ