خزش در بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

یکی از علل خرابی بلبرینگ ها خزش در بلبرینگ می باشد که مربوط به سطوح خارجی بلبرینگ است و یعنی درواقع به از شل بودن یا لق بودن سطح بیرونی کنس داخلی بلبرینگ در اتصال با شفت و یا از شل یا لق بودن سطح خارجی کنس خارجی بلبرینگ در اتصال با محفظه حاصل میشود. خرش در بلبرینگ موجب سایش بین همان سطوح فوق الذکر در بلبرینگ شده و امکان شکست در اجزای چرخشی بلبرینگ را بالا می برد و همچنین از کارکرد صحیح بلبرینگ شناور هم جلوگیری می کند.

خزش در بلبرینگ از علل خرابی بلبرینگ ها

 

 

علت خزش در بلبرینگ

  • مهمتری علت خزش در بلبرینگها انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز ( شل بود انطباق ) نسبت به حرارت کارکرد بلبرینگ یا بار وارد بر آن می باشد

  • خیز شفت و تغییر شکل محفظه بلبرینگ ( گشاد شدن محفظه بلبرینگ )

 

روش جلوگیری و پیشگیری از خزش در بلبرینگ

  • شفت و محفظه ای با صلبیت ( استحکام ) بیشتری انتخاب شود

  • افزایش انطباق بسته تر در سطوح تماسی بین دو کنس بلبرینگ با شفت و محفظه
  • روکش کردن سطوح شفت و محفظه در نقاط تماس با کنس های بلبرینگ

خزش در بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ