خرابی قفسه بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

ترک خوردن قفسه بلبرینگ که یکی از علت های خرابی قفسه بلبرینگ است از نشانه های وارد آمدن بار سنگین بر بلبرینگ است که در زمان وارد آمدن بار سنگین ، ساچمه ها تمایل به فرار داشته و به قفسه فشار می آورند.

خرابی قفسه بلبرینگ به علت ترک خوردن آن

 

 

روش پیشگیری

  • بکارگیری صحیح بلبرینگ

  • از بین بردن بار بسیار ساگین و بار ارتعاشی وارده بر بلبرینگ

 

 

خرابی قفسه بلبرینگ به علت تغییر شکل آن

به دلیل ساخته شدن قفسه ها از مواد نرم با هدف کاهش اصطکاک و صدای بلبرینگ ، آنها را بسیار آسیب پذیر کرده و در هنگام وارد آمدن بار یا تماس با قطعات مجاور در حین چرخش بلبرینگ به راحتی آسیب می بینند.

 

روش پیشگیری

  • بکارگیری روش های صحیح اسفاده از بلبرینگ

 

 

زنگ زدگی قفسه بلبرینگ

 زنگ زدگی قفسه بلبرینگ در واقع همان زنگ زدگی و خوردگی همه اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ ( کنس های بلبرینگ و ساچمه ها ) می باشد که قفسه بلبرینگ را هم شامل می شوند

 

روش پیشگیری

 

 

سایش قفسه بلبرینگ

هنگامی که قفسه بلبرینگ دچار ساییدگی در حفره های جای ساچمه شده باشد دیگر قارد به حفظ و نگهداری ساچمه نبوده و دچار خرابی قفسه بلبرینگ شده است.

همچنین وقتی که قفسه از ناحیه ای که مربوط به سطح راهنمای کنس بلبرینگ است دچار ساییدگی زیاد و نامتقارن شدن ، شده باشد.

 

روش پیشگیری

  • بررسی منظم رونکار بلبرینگ و بهبود کیفیت روانکار و اصلاح روش روانکاری بلبرینگ

  • ارتقا و بهبود کیفیت سیستم آب بندی بلبرینگ جهت جلوگیری از ورود مواد زائد و عدم آلودگی بلبرینگ

 

 

شل شدن پرچ های قفسه بلبرینگ

که به دلیل بکارگیری روش علط نصب و جازدن بلبرینگ ، ممان بودن بار وارده بر بلبرینگ ، وجود بار متغیر و همچنین ارتعاش بلبرینگ

 

روش پیشگیری

  • بکارگیری روش های صحیح نصب و جازدن بلبرینگ ها

  • حذف بار ارتعاشی شدید از طریق تنظیم لقی و انطباق های بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ