ترک و لب پریدگی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

از اتفاقات نادر در خرابی بلبرنگ ها ، ترک و لب پریدگی بلبرینگ می باشد چراکه آلیاژ بلبرینگ هر چقدر هم که کم کیفیت باشد بسیار محکم بوده و در شرایط بسیار سخت دچار شکستکی می شود و همچنین ترک بلبرینگ درواقع همان شکستگی و شکاف های کوچک و بزرگ می باشد و لب پریدگی بلبرینگ هم کنده و جداشدن تکه ای از لبه کنس بلبرینگ یا لبه ساچمه ها می باشد.

ترک و لب پریدگی بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 

 

علل ترک بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 • وارد کردن بار بسیار سنگین بر بلبرینگ

 • اعمال پیش بار خیلی زیاد و سنگین هنگام نصب و جا زدن نادرست بلبرینگ
 • تداخل داخلی زیاد و بیش از حد اندازه در انطباق بلبرینگ 

 • بوجود آمدن انبساط و انقباض داخلی ناشی از تولید ناگهانی گرما و حرارت زیاد در اثر اصطکاک حاصل از لغزش یا ساییدگی اجزای بلبرینگ بر سطوح چرخشی آن 

 • بوجود آمدن انبساط و انقباض داخلی ناشی از تولید گرمای غیرعادی و ناگهانی از کمبود روانکار در بلبرینگ

 

علت لب پریدگی بلبرینگ در خرابی بلرینگ ها

 • اعمال بار محوری یا بار ضربه ای بسیار سنگین و غیر عادی

 • بکارگیری ضربه چکش یا ابزار هایی مانند آن زمان نصب و جازدن بلبرینگ یا درآوردن آن

 

 

روش های پیشگیری یا جلوگیری از ترک بلبرینگ ها

 • بررسی بلبرینگ از جهت وجود بار بسیار سنگین بر آن و حذف و اصلاح بار

 • جلوگیری از تولید حرارت زیاد در بلبرینگ
 • کم کردن انطباق بلبرینگ

 

 

روش های پیشگیری یا جلوگیری از لب پریدگی بلبرینگ ها

 • بکارگیری روش های صحیح نصب و جازدن بلبرینگ و همچنین درآوردن یا خارج کرد بلبرینگ

 • بکارگیری روش های صحیح و درست در جابجایی بلبرینگ ها
 • حذف بار خیلی سنگین در صورت وارد آمدن به بلبرینگ

ترک و لب پریدگی بلبرینگ

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ